I Ching

I Ching

Trigramas Bin

Hexagramas Matrix

I Ching.(King Wen sequence).

0 Yin, 1 Yang, (0) Yin m, (1) Yang m

1(0)(0)(0)(1)(0)

I_Ching

Anuncios